Informujemy, że w dniu 01.02.2021 r. Grudziądzki Park Przemysłowy rozpoczął przetarg publiczny w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa budowa Inkubatora Przedsiębiorczości, budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wykonaniem stałej zabudowy meblowej oraz zielenią i elementami zagospodarowaniem terenu. Serwis i konserwacja: urządzeń, systemów, instalacji w okresie gwarancji.
Projekt jest współfinansowany w oparciu o umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości celem zapewnienia lepszych warunków do rozwoju MŚP w Grudziądzu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/419526


Strzałka w górę