Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości

Informujemy, że w dniu 09.07.2021 Grudziądzki Park Przemysłowy zawarł umowę na realizację zadania, którego przedmiotem jest: Kompleksowa budowa Inkubatora Przedsiębiorczości, budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym, wykonaniem stałej zabudowy meblowej oraz zielenią i elementami zagospodarowania terenu. Serwis i konserwacja: urządzeń, systemów, instalacji w okresie gwarancji.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm:

JPD Sp. z o.o. sp.k., Zakład Budowlany „Krupiński” Jan Krupiński, Clima Komfort Sp. z o.o. reprezentowane przez Lidera Konsorcjum – JPD Sp. z o.o. sp.k. Wszystkie firmy mają siedzibę w Grudziądzu.

Projekt jest współfinansowany w oparciu o umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości celem zapewnienia lepszych warunków do rozwoju MŚP w Grudziądzu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że w dniu 22.07.2021 Grudziądzki Park Przemysłowy przekazał plac budowy u zbiegu ulic al. 23 Stycznia i Toruńskiej Wykonawcy zadania budowy Inkubatora Przedsiębiorczości, liderowi konsorcjum – firmie JPD Sp. z o.o. sp.k. Od tego dnia Wykonawca może urządzać plac budowy oraz realizować określone umową etapy zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji.

Strzałka w górę