Projekt "Moja własna firma"

Nazwa projektu „ Moja własna firma”

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. w Grudziądzu a:

 • Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc w Bydgoszczy;
 • Toruńskim Laboratorium Biznesu w Toruniu;
 • PAROL KONCEPT Rafał Parol w Dolnej Grupie;
 • Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o. w Grudziądzu.

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 roku – 30.06.2023 roku.

Grupa docelowa (Uczestnicy projektu) – 100 osób fizycznych (60K/40M), które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 18-29 lat,
w tym: 50 biernych zawodowo i 50 bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie pracy

Cel projektu – zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania 100 osób w wieku 18-29 lat zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
od 01.11.2021 roku do 30.06.2023 roku.

Obszar realizacji projektu – województwo kujawsko-pomorskie

Etapy realizacji projektu :

 • Nabór formularzy rekrutacyjnych;
 • Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych;
 • Badanie predyspozycji u kandydatów/datek do prowadzenia działalności gospodarczej przed doradcę zawodowego;
 • Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
  i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Wsparcie eksperta dotacyjnego;
 • Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów;
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym kontrole prowadzonych działalności gospodarczych), działalność gospodarcza musi być prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy;
 • Finansowe wsparcie pomostowe dla osób, które otrzymały dotacje, wypłacane miesięcznie w kwocie do 2800 zł przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu na planowane spotkania
  z doradcą zawodowym i na szkolenia realizowane w ramach niniejszego projektu, stypendium za czas odbywania szkolenia.

Informacje o projekcie:

 • Siedziba Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
  Grudziądz przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lokal nr 101,
  Zasięg biura: rejon: całe województwo kujawsko-pomorskie

Biuro czynne jest w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach od 7:30 do 15:30;
we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; w piątki od godziny 7:30 do 14:00.

Dane teleadresowe:

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o. o.

86-300 Grudziądz, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

strona internetowa: www.gpk.grudziadz.pl

nr telefonu: 513 433 119  mail: gpk.mojafirma@gmail.com

 • Siedziba Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions
  Group Remigiusz Koc, Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4

Zasięg biura: miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski oraz miasto Włocławek
i powiat włocławski

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Dane teleadresowe:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653  mail: biuro@psg.edu.pl

 • Siedziba Toruńskiego Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.
  Toruń przy ul. Kopernika 27

Zasięg biura: miasto Toruń i powiat toruński

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Dane teleadresowe

Toruńskie Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ul. Kopernika 27

strona internetowa: www.tfpk.pl

nr telefonu 56-654-71 -70 mail f.skowronski@tfpk.pl

 • PAROL KONCEPT Rafał Parol.

Grudziądz przy ul. Dworcowej 14 lok 3 (Biuro projektu).
Zasięg biura: rejon miasta Grudziądzu i powiatu grudziądzkiego

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00

Dane teleadresowe:

PAROL KONCEPT Rafał Parol.

86-300 Grudziądz, ul. Dworcowa 14 lok 3.

strona internetowa: www.parolkoncept.pl

nr telefonu: 692 403 907 mail: parol.koncept@gmail.com

 • Siedziba Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Spółka z o.o.

Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 hala 76 (biuro zarządu)

Zasięg biura: rejon: całe województwo kujawsko-pomorskie

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.

Dane teleadresowe:

Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o.

86-300 Grudziądz ul. Waryńskiego 32-36 hala 76 (biuro zarządu)

strona internetowa: www.gpp.grudziadz.pl

nr telefonu: 56 696 80 92 mail: gpp.mojafirma@gmail.com

Wartość projektu:
4 884 411,10 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 839 440,54 zł

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW 02.11.2022 R. + ZAŁĄCZNIKI

Regulamin przyznawania środków

Załącznik nr 1 Biznesplan

 Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

 Załącznik nr 4 Standardy oceny biznesplanów

 Załącznik nr 5 Wzór umowy o wsparcie finansowe

Załącznik nr 6 Wiosek o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 7 Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe

 Załącznik nr 8 wzór umowy pomostowe

Załącznik nr 9 zaświadczenie poręczyciela

Załącznik nr 11 – Rozliczenie poniesionych wydatków

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 02.11.2022 R. + ZAŁĄCZNIKI

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji formalnej formularza

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Załącznik nr 5 wzór umowy przystąpienia do projektu

Załącznik nr 6 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

 Załącznik nr 7 wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Załącznik nr 8_Lista miast średnich

Załącznik nr 9_Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

ARCHIWUM DOKUMENTÓW:

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji formalnej formularza

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Załącznik nr 5 wzór umowy przystąpienia do projektu

Załącznik nr 6 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

 Załącznik nr 7 wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Regulamin przyznawania środków

 Załącznik nr 1 Biznesplan

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznesplanu

 Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

 Załącznik nr 4 Standardy oceny biznesplanów

 Załącznik nr 5 Wzór umowy o wsparcie finansowe

 Załącznik nr 6 Wiosek o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 7 Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 8 wzór umowy pomostowe

Załącznik nr 9 zaświadczenie poręczyciela

Załacznik nr 11 – Rozliczenie poniesionych wydatków

Informacje dotyczące projektu:

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w projekcie- 23.09.2022

Lista rankingowa osób niezakwalifikowanych do objęcia wspraciem w projekcie 23.09.2022

Lista rankingowa – Nabór I do projektu pn. Moja własna firma realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1. Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – OCENA POZYTYWNA

Lista rankingowa – Nabór I do projektu pn. Moja własna firma realizownego w ramach Poddziałania 1.2.1. Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – OCENA NEGATYWNA

Strzałka w górę