Projekt "Moja własna firma"

Nazwa projektu „ Moja własna firma”
Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. w likwidacji w Grudziądzu a:
• Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc w Bydgoszczy;
• Toruńskim Laboratorium Biznesu w Toruniu;
• PAROL KONCEPT Rafał Parol w Dolnej Grupie;
• Grudziądzkim Parkiem Przemysłowym Spółka z o.o. w Grudziądzu.Okres realizacji projektu: 01.11.2021 roku – 31.10.2023 roku.

Grupa docelowa (Uczestnicy projektu) – 127 osoby fizyczne (77K/50M), które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 18-29 lat,
w tym: 53 biernych zawodowo i 74 bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie pracy.

Cel projektu – zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania 115 osób w wieku 18-29 lat zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
od 01.11.2021 roku do 31.10.2023 roku.

Obszar realizacji projektu – województwo kujawsko-pomorskie

Etapy realizacji projektu :
• Nabór formularzy rekrutacyjnych;
• Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych;
• Badanie predyspozycji u kandydatów/datek do prowadzenia działalności gospodarczej przed doradcę zawodowego;
• Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej;
• Wsparcie eksperta dotacyjnego;
• Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów;
• Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym kontrole prowadzonych działalności gospodarczych), działalność gospodarcza musi być prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy;
• Finansowe wsparcie pomostowe dla osób, które otrzymały dotacje, wypłacane miesięcznie w kwocie do 2800 zł przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
• Wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu na planowane spotkania
z doradcą zawodowym i na szkolenia realizowane w ramach niniejszego projektu, stypendium za czas odbywania szkolenia.

Informacje o projekcie:
• Siedziba Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w likwidacji
Grudziądz przy ul. Waryńskiego 32-36, budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, lokal nr 203A,
Zasięg biura: rejon: całe województwo kujawsko-pomorskie
Biuro czynne jest w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30;
we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; w piątki od godziny 7:30 do 14:00.

Dane teleadresowe:
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o. o. w likwidacji
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36, budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, lokal nr 203A,
strona internetowa: www.gpk.grudziadz.pl
nr telefonu: 513 433 119 mail: gpk.mojafirma@gmail.com

• Siedziba Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions
Group Remigiusz Koc, Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4
Zasięg biura: miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski oraz miasto Włocławek
i powiat włocławski
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Dane teleadresowe:
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc
85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4
strona internetowa: www.psg.edu.pl
nr telefonu: 601 832 653 mail: biuro@psg.edu.pl

• Siedziba Toruńskiego Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.
Toruń przy ul. Kopernika 27
Zasięg biura: miasto Toruń i powiat toruński
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Dane teleadresowe
Toruńskie Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ul. Kopernika 27
strona internetowa: www.tfpk.pl
nr telefonu 56-654-71 -70 mail f.skowronski@tfpk.pl

• PAROL KONCEPT Rafał Parol.
Grudziądz przy ul. Dworcowej 14 lok 3 (Biuro projektu).
Zasięg biura: rejon miasta Grudziądzu i powiatu grudziądzkiego
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00

Dane teleadresowe:
PAROL KONCEPT Rafał Parol.
86-300 Grudziądz, ul. Dworcowa 14 lok 3.
strona internetowa: www.parolkoncept.pl
nr telefonu: 692 403 907 mail: parol.koncept@gmail.com

• Siedziba Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Spółka z o.o.
Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 hala 76 (biuro zarządu)
Zasięg biura: rejon: całe województwo kujawsko-pomorskie
Biuro czynne jest poniedziałek -czwartek od godziny 7:00 do 15:30;
piątek 07:00-13:00.

Dane teleadresowe:
Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o.
86-300 Grudziądz ul. Waryńskiego 32-36 hala 76 (biuro zarządu)
strona internetowa: www.gpp.grudziadz.pl
nr telefonu: 56 696 80 92 mail: gpp.mojafirma@gmail.com

Wartość projektu:
4 884 411,10 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 837 312,23 zł

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW- DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄ OD 01.03.2023 R.

Regulamin przyznawania środków

Załącznik nr 1 – Biznesplan

Załacznik nr 2 – karta oceny formalnej biznesplanu

Załacznik nr 3 – karta oceny merytorycznej biznesplanu

Załącznik nr 4 – standardy oceny biznesplanów

Załącznik nr 5 – wzór umowy o wsparcie finansowe

Załącznik nr 6 – wniosek o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 7 – karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 8 – wzór umowy pomostowej

Załącznik nr 9 – zaświadczenie poręczyciela

Załacznik nr 10 – Rozliczenie poniesionych wydatków

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄ OD 11.05.2023 R. + ZAŁĄCZNIKI

 Regulamin rekrutacji uczestników

 Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

 Załącznik nr 2 Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji formalnej formularza

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

 Załącznik nr 5 wzór umowy przystąpienia do projektu

 Załącznik nr 6 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 7 wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

 Załącznik nr 8_Lista miast średnich

 Załącznik nr 9_Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

ARCHIWUM DOKUMENTÓW:

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄ OD 01.03.2023 R. + ZAŁĄCZNIKI

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 3 – karta weryfikacji formalnej formularza

Załącznik nr 4 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Załącznik nr 5 – wzór umowy przysąpienia do projektu

Załącznik nr 6 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 7 – wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Załącznik nr 8_Lista miast średnich

Załącznik nr 9_Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW 02.11.2022 R. + ZAŁĄCZNIKI

Regulamin przyznawania środków

Załącznik nr 1 Biznesplan

 Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

 Załącznik nr 4 Standardy oceny biznesplanów

 Załącznik nr 5 Wzór umowy o wsparcie finansowe

Załącznik nr 6 Wiosek o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 7 Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe

 Załącznik nr 8 wzór umowy pomostowe

Załącznik nr 9 zaświadczenie poręczyciela

Załącznik nr 11 – Rozliczenie poniesionych wydatków

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 02.11.2022 R. + ZAŁĄCZNIKI

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji formalnej formularza

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Załącznik nr 5 wzór umowy przystąpienia do projektu

Załącznik nr 6 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

 Załącznik nr 7 wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Załącznik nr 8_Lista miast średnich

Załącznik nr 9_Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji formalnej formularza

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Załącznik nr 5 wzór umowy przystąpienia do projektu

Załącznik nr 6 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

 Załącznik nr 7 wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Regulamin przyznawania środków

 Załącznik nr 1 Biznesplan

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznesplanu

 Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

 Załącznik nr 4 Standardy oceny biznesplanów

 Załącznik nr 5 Wzór umowy o wsparcie finansowe

 Załącznik nr 6 Wiosek o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 7 Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 8 wzór umowy pomostowe

Załącznik nr 9 zaświadczenie poręczyciela

Załacznik nr 11 – Rozliczenie poniesionych wydatków

Informacje dotyczące projektu:

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w projekcie- 23.09.2022

Lista rankingowa osób niezakwalifikowanych do objęcia wspraciem w projekcie 23.09.2022

Lista rankingowa – Nabór I do projektu pn. Moja własna firma realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1. Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – OCENA POZYTYWNA

Lista rankingowa – Nabór I do projektu pn. Moja własna firma realizownego w ramach Poddziałania 1.2.1. Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – OCENA NEGATYWNA

Strzałka w górę