Projekty Unijne

Realizowane Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Tytuł projektu: Inkubator Przedsiębiorczości w Grudziądzu szansą na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw – II etap

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest adaptacja II piętra hali nr 95 zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego 32-26 w Grudziądzu na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości. Obiekt, w którym realizowany jest projekt znajduje się w kompleksie poprzemysłowym- byłych zakładów GZPG Stomil. W wyniku realizacji projektu powstaną cztery powierzchnie produkcyjno-usługowo-magazynowe ze wspólnym zapleczem socjalnym. Pomieszczenia obsługiwać będzie dźwig osobowo-towarowy zlokalizowany na południowej elewacji obiektu.

Całkowita wartość projektu: 1 959 471,59 zł

Wysokość dofinansowania: 796 033,17 zł w tym;

 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 676 628,18 zł
 • ze środków budżetu państwa: 119 404,98 zł

Termin realizacji: 01.10.2014- 31.08.2015 r.

Etapy realizacji projektu:

 • 30.06.2014 r. umowa o dofinansowanie projektu
 • 21.07.2014 r.ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wybór wykonawcy robót budowlanych
 • 09.09.2014 r. umowa z wykonawcą prac budowlanych
 • maj 2015 r. zakończenie prac budowlanych na obiekcie
 • lipiec 2015 r. wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości
 • sierpień 2015 r. promocja i informacja na rzecz IOB
 • sierpień 2015 r. zakończenie projektu

2. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Tytuł projektu: Grupa zakupowa jako forma dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu.

Opis projektu: Projekt polega na stworzeniu w Grudziądzkim Parku Przemysłowym komórki organizacyjnej zwanej Ośrodkiem Zakupów Grupowych. Zadaniem Ośrodka będzie wspólny zakup towarów i usług niezbędnych dla funkcjonowania mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z terenu Miasta Grudziądza i Powiatu Grudziądzkiego.

Celem funkcjonowania Ośrodka jest racjonalne wykorzystanie środków finansowych, osiąganie wymiernych oszczędności, zwiększenie przejrzystości, jawności i konkurencyjności przy wyborze dostawców.

Całkowita wartość projektu: 1 709 191,57 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 397 779,75 zł
Wysokość dofinansowania: 698 889,87 zł

Termin realizacji: 01.01.2013 – 30.11.2014 r.

Etapy realizacji projektu:

 • 20.11.2012 r. – umowa o dofinansowanie projektu
 • 30.04.2013 r. – ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wybór wykonawcy robót budowlanych
 • 07.06.2013 r. – podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych
 • 18.06.2013 r. – rozpoczęcie robót budowlanych
 • 19.06.2013 r. – podpisano umowę na opracowanie polityki zakupowej dla grupy zakupowej oraz dostawa, instalacja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego procesy zakupowe platformy zakupowej.
 • 23.08.2013 r. – zakończenie robót budowlanych
 • październik 2013 r. – analiza przed wdrożeniowa
 • grudzień 2013 r. – polityka zakupu
 • marzec 2014 r. – koncepcja wdrożenia – maj 2014 r. przekazanie prac do odbioru – listopad 2014 r. zakończenie projektu

3. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Tytuł projektu: Inkubator Przedsiębiorczości w Grudziądzu szansą na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu.

Opis projektu: Projekt polega na utworzeniu inkubatora przedsiębiorczości w obiekcie byłej strażnicy Zakładowej Straży Pożarnej Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu. W wyniku realizacji projektu utworzony został doskonale przygotowany obiekt, w którym zostały stworzone warunki dla powstawania przedsiębiorstw, a także rozwijania się już istniejących.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • adaptację budynku strażnicy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • wyposażenie budynku w pełną infrastrukturę teletechniczną i teleinformatyczną,
 • wyposażenie Inkubatora w sprzęt biurowy,
 • wyposażenie w meble biurowe,
 • utworzenie w pełni wyposażonych dwóch sal szkoleniowych
 • zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z usługami świadczonymi przez GPP na rzecz przedsiębiorców

Całkowita wartość projektu: 3 790 975,62 zł

Wysokość dofinansowania: 1 491 797,00 zł w tym:
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 268 027,45 zł,
ze środków budżetu państwa: 223 769,55 zł

Wkład własny: 1 491 797,00 zł

Termin realizacji: 01.01.2012 – 31.10.2013 r.

Etapy realizacji projektu:

 • rozpoczęcie robót budowlanych 05.03.2012 r.
 • zakończenie robót budowlanych 11.01.2013 r.
 • podpisanie umowy na dostawę centrali telefonicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem 09.01.2013 r.
 • podpisanie umowy z wykonawcą mebli biurowych 28.01.2013 r.
 • podpisanie umowy na wyposażenie sali szkoleniowej – osprzęt serwerowo – sieciowy oraz instalację sieci komputerowej 04.03.2013 r.
 • maj 2013 r. pierwsi najemcy w Inkubatorze Przedsiębiorczości
 • lipiec 2013 r. wyposażenie sal szkoleniowo – konferencyjnych
 • lipiec-sierpień-wrzesień kampania reklamowa projektu w radiu i telewizji
 • październik 2013 r. zakończenie projektu.

4. Tytuł projektu: Nadwiślańskie Obserwatorium Gospodarcze

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności projekt systemowy – Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – „Fundusz Grantów na Inicjatywy”.

Projekt realizowany w partnerstwie Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o., Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. oraz Powiatu Kwidzyńskiego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 3/14/2011/POKL/02-11 zawartej w dniu 31.05.2011 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Działania wskazane w projekcie:

 • badanie przedsiębiorstw z branży OZE i instytucji wspomagających branżę w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim,
 • organizacja dwóch konferencji podsumowujących wyniki badań,
 • utworzenie w Kwidzynie i Grudziądzu wirtualnych biur, które będą świadczyły usługę polegającą na połączeniu w jednym miejscu szerokiej gamy usług
 • niezbędnych do efektywnego działania przedsiębiorcy,
 • objęcie doradztwem technicznym dotyczącym prowadzonej działalności przedsiębiorców z branży OZE,
 • przeprowadzenie warsztatów,
 • utworzenie baz danych o przedsiębiorstwach z branży odnawialnych źródeł energii i instytucji je wspomagających.

Wartość projektu: 979 000,00 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: 1.06.2011- 30.11.2012 r.

5. Tytuł projektu: Grudziądzki Park Przemysłowy

Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.

Celem głównym realizacji projektu jest udostępnienie nowoczesnej powierzchni produkcyjnej, pozwalającej przedsiębiorcom inwestującym na obszarze Grudziądzkiego Parku Przemysłowego na konkurencyjne prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt dotyczy utworzenia na terenie Gminy Miasta Grudziądz parku przemysłowego, łączącego w sobie działania mające na celu modernizację i budowę nowej infrastruktury.

Projekt obejmuje:

 • budowę infrastruktury na nieruchomości gruntowej przy ul. Łąkowej
 • budowę ciągów logistyczno- transportowych na nieruchomości gruntowej przy ul. Łąkowej
 • adaptację powierzchni produkcyjnych budynek 95 i 76 przy ul. Waryńskiego 32/3

Wartość projektu: 17 751 450,92 zł

Dofinansowanie: 12 787 903,12 zł

Okres realizacji projektu: 07.2005 – 06.2008 r.

Strzałka w górę