Wyniki naboru wniosków preselekcyjnych

Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego [konkurs nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17]

Przykładowy tekst nagłówka

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2017 r. konkurs (nabór wniosków preselekcyjnych rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2017 r. i trwał do dnia 29 września 2017 r.) wpłynęło 13 wniosków preselekcyjnych. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 55 048 000,58 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu

Strzałka w górę