Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje kolejny projekt POWR.01.02.01-04-0101/21 pn. ,, Moja własna firma” w partnerstwie z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc w Bydgoszczy; Toruńskim Laboratorium Biznesu w Toruniu ; PAROL CONCEPT RafałParol w Dolnej Grupie oraz Grudziądzkim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. w Grudziądzu realizowany od 01.11.2021 roku do 30.06.2023 roku.

W ramach projektu nowemu Partnerowi (GPP Spółka z o.o.)   powierzone zostaną zadania:

– prowadzenie rekrutacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ( 1 nabór),

-prowadzenie naboru na dotację i wsparcie pomostowe ( 1 nabór),

-udział w pracach komisji oceniających nowe planowane przedsięwzięcia,

-monitoring działalności gospodarczych,

-indywidualne konsultacje dla zainteresowanych Kandydatów do projektu w zakresie prawidłowego sporządzenia Formularzy rekrutacyjnych, w szczególności w części dotyczącej opisu planowanego przedsięwzięcia.

-indywidualne wsparcie konsultanta biznesowego, dla zainteresowanych Uczestników projektu w zakresie pomocy w pozyskaniu lokalu dla działalności, czy też możliwości obsługi poprzez wirtualne biuro, wsparcie przy sporządzaniu oferty sprzedażowych , nt. źródeł finansowania działalności.

Strzałka w górę